EGZAMINY DELE - Diálogo - szkoła języka hiszpańskiego w Lublinie

Centrum egzaminacyjne DELE

Certyfikaty DELE

DELE, czyli Diploma de Español como Lengua Extranjera to dyplom potwierdzający znajomość języka hiszpańskiego jako języka obcego.

Dyplomy z Hiszpańskiego DELE są jedynymi egzaminami oficjalnymi z języka hiszpańskiego o charakterze międzynarodowym, sygnowanymi przez Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego Hiszpanii. W Polsce ich organizatorem jest Instytut Cervantesa.

DELE Lublin

Od 2019 roku możesz przystąpić do egzaminów DELE u nas w Diálogo – Szkoła Języka Hiszpańskiego w Lublinie.


Dyplomy DELE:

 • są oficjalnymi certyfikatami o charakterze międzynarodowym potwierdzającymi znajomość języka hiszpańskiego jako obcego na danym poziomie;
 • są ważne bezterminowo;
 • są uznawane w skali międzynarodowej przez firmy prywatne, izby handlowe oraz prywatne i publiczne systemy kształcenia. W Hiszpanii pozwalają ubiegać się o przyjęcie na studia wyższe, do oficjalnych szkół języków obcych oraz do pracy w administracji publicznej.
 • są zintegrowane z Europejskim systemem opisu kształcenia językowego i umożliwiają mobilność geograficzną w sferze akademickiej i zawodowej.


TERMINY EGZAMINÓW DELE W 2024 ROKU

CENY EGZAMINÓW DELE W 2024 ROKU

W zależności od poziomu zaawansowania, w ramach DELE można uzyskać następujące dyplomy:

 • DELE A1

Dyplom potwierdza, że kandydat, używając podstawowego języka, jest w stanie poradzić sobie w sytuacjach komunikacyjnych dotyczących podstawowych potrzeb lub bardzo powszednich tematów.

DELE A1 to dyplom cieszący się międzynarodowym uznaniem, przeznaczony dla osób uczących się języka hiszpańskiego od ich pierwszego kontaktu z językiem i oceniający ich poziom znajomości języka od początku ich nauki.

Egzamin DELE A1 składa się z kilku części, zebranych w dwie grupy:

 • Grupa  1: Sprawności związane z czytaniem i pisaniem
 • Czytanie ze zrozumieniem - 45 min
 • Pisanie - 25 min
 • Grupa 2: Sprawności związane z mówieniem
 • Słuchanie ze zrozumieniem - 20 min
 • Mówienie - 15 min

Wymagana jest ocena „apto(zdany) w każdej z dwóch grup podczas tej samej sesji egzaminu.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na egzaminie wynosi 100. Trzeba uzyskać minimum 30 punktów w każdej grupie.

Ocena końcowa to „apto(zdany) lub „no apto(niezdany).

 • DELE A1 dla uczniów

Egzamin wstępny dla kandydatów w wieku od 11 do 17 lat.

Egzamin DELE A1 dla uczniów potwierdza kwalifikacje językowe potrzebne do rozumienia i użycia potocznych wyrażeń i prostych zdań w sytuacjach codziennych, konieczne do zaspokojenia podstawowych potrzeb.

DELE A1 to dyplom cieszący się międzynarodowym uznaniem, przeznaczony dla osób uczących się języka hiszpańskiego od ich pierwszego kontaktu z językiem i oceniający ich poziom znajomości języka od początku ich nauki.

Egzamin DELE A1 dla uczniów składa się z czterech części:

 • Czytanie ze zrozumieniem - 45 min
 • Rozumienie ze słuchu - 20 min
 • Wypowiedź i ćwiczenia pisemne - 25 min
 • Wypowiedź ustna - 10 min + 10 min na przygotowanie

Link do strony zawierającej szczegółowe informacje na temat egzaminów DELE dla uczniów.

 • DELE A2

Dyplom ten potwierdza, że kandydat jest w stanie rozumieć zdania i codzienne wyrażenia częstego użytku związane z obszarami, które są dla niego szczególnie istotne (podstawowe informacje o sobie samym i swojej rodzinie, zakupach, interesujących miejscach, zajęciach, i tak dalej).

Egzamin DELE A2 składa się z różnych części, zebranych w dwie grupy:

 • Grupa 1
 • Czytanie ze zrozumieniem - 60 min
 • Pisanie - 50 min
 • Grupa 2
 • Słuchanie ze zrozumieniem - 35 min
 • Mówienie - 15 min

Wymagana jest ocena „apto(zdany) w każdej z dwóch grup podczas tej samej sesji egzaminu.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na egzaminie wynosi 100. Trzeba uzyskać minimum 30 punktów w każdej grupie.

Ocena końcowa to „apto(zdany) lub „no apto(niezdany).

 • DELE B1

Jest potwierdzeniem kwalifikacji językowych pozwalających:

 • Zrozumieć zasadnicze kwestie w jasnych tekstach standardowego języka, jeżeli dotyczą znanej kandydatowi tematyki, dotyczącej pracy, nauki lub rozrywki.
 • Dawać sobie radę w większości sytuacji, które mogą wystąpić w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem.
 • Tworzyć proste i zwięzłe teksty na tematy z życia codziennego i dotyczące własnych zainteresowań.
 • Opisywać doświadczenia, zdarzenia, pragnienia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

Egzamin na poziomie B1 składa się z czterech części:

 • Grupa 1
 • Czytanie ze zrozumieniem - 70 min
 • Wypowiedź pisemna - 60 min
 • Grupa 2
 • Rozumienie ze słuchu - 40 min
 • Wypowiedź ustna - 15 min + 15 min na przygotowanie

Ostateczną oceną będzie „apto(zdany) lub „no apto(niezdany). Aby uzyskać dyplom należy uzyskać co najmniej 60 punktów ze 100 możliwych, pod warunkiem jednak uzyskania co najmniej 30 punktów na 50 możliwych z każdej grupy.

Ważne: W wypowiedzi pisemnej trzeba ściśle przestrzegać instrukcji podanych w opisie, zwracając uwagę na liczbę wyrazów i formatowanie tekstu.

 • DELE A2/B1 dla uczniów

Egzamin wstępny dla kandydatów w wieku od 11 do 17 lat.

Po zdaniu egzaminu DELE A2/B1 dla uczniów, kandydaci mogą uzyskać jeden z następujących dyplomów:

 • Diploma de Español nivel A2

Ten dyplom potwierdza, że kandydat potrafi rozumieć zdania i wyrażenia dotyczące życia codziennego, często używane, związane z najważniejszymi sprawami (podstawowe informacje o sobie i o rodzinie, zakupy, ciekawe miejsca, zajęcia, itp.).

 • Diploma de Español nivel B1

Ten dyplom potwierdza umiejętności językowe w zakresie:

 • Rozumienia głównych tez prostych tekstów w języku potocznym, jeżeli dotyczą znanych mu tematów, zarówno w pracy jak i w czasie wolnym.
 • Dawania sobie rady w większości sytuacji, jakie mogą mieć miejsce podczas podróży do krajów hiszpańskojęzycznych.
 • Tworzenia prostych i spójnych tekstów na znane sobie lub interesujące tematy.
 • Opisywania doświadczeń, zdarzeń, pragnień i zamierzeń, jak również prostego uzasadniania swoich opinii i przedstawiania planów.

Egzamin DELE A2/B1 dla uczniów składa się z czterech części:

 • Czytanie ze zrozumieniem - 50 min
 • Rozumienie ze słuchu - 30 min
 • Wypowiedź i ćwiczenia pisemne - 50 min
 • Wypowiedź ustna - 12 min + 12 min na przygotowanie

Link do strony zawierającej szczegółowe informacje na temat egzaminów DELE dla uczniów.

 • DELE B2

Jest potwierdzeniem kwalifikacji językowych pozwalających:

 • Kontaktować się z native speakerami w języku płynnym i naturalnym, tak, że komunikacja jest możliwa bez większego wysiłku z obu stron.
 • Redagować przejrzyste i szczegółowe teksty na różne tematy, bronić swojego punktu widzenia w danej kwestii oraz podawać argumenty za i przeciw możliwym opcjom.
 • Rozumieć główne idee w złożonych tekstach, na tematy tak konkretne jak i abstrakcyjne, nawet techniczne, o ile dotyczą znanej dziedziny.

Egzamin na poziomie B2 składa się z czterech części:

 • Grupa 1
 • Czytanie ze zrozumieniem - 70 min
 • Wypowiedź pisemna - 80 min
 • Grupa 2
 • Rozumienie ze słuchu - 40 min
 • Wypowiedź ustna - 20 min + 20 min na przygotowanie

Ostateczną oceną będzie „apto(zdany) lub „no apto(niezdany). Aby uzyskać dyplom należy uzyskać co najmniej 60 punktów ze 100 możliwych, pod warunkiem jednak uzyskania co najmniej 30 punktów na 50 możliwych z każdej grupy.

Ważne: W wypowiedzi pisemnej trzeba ściśle przestrzegać instrukcji podanych w opisie, zwracając uwagę na liczbę wyrazów i formatowanie tekstu.

 • DELE C1

Dyplom ten potwierdza wystarczającą kompetencję językową do:

 • Rozumienia dużej gamy obszernych tekstów, o pewnym poziomie wymagań, jak również rozpoznawania w nich ukrytych znaczeń.
 • Umiejętności wypowiadania się w płynny i spontaniczny sposób bez widocznych prób wysiłku w celu znalezienia odpowiedniego zwrotu.
 • Umiejętności elastycznego i efektywnego używania języka w celach społecznych, naukowych i zawodowych.
 • Zdolności tworzenia jasnych, szczegółowych tekstów, o prawidłowej strukturze na tematy o pewnej złożoności, ukazujących prawidłowe użycie mechanizmów organizacji, artykulacji i spójności tekstu.

Egzamin DELE C1 składa się z czterech części, podzielonych na dwie grupy.

 • Grupa 1:
 • Część 1: Czytanie ze zrozumieniem i użycie języka - 90 min
 • Część 3: Sprawności zintegrowane. Słuchanie ze zrozumieniem i pisanie - 80 min
 • Grupa 2:
 • Część 2: Słuchanie ze zrozumieniem i użycie języka - 50 min
 • Część 4: Sprawności zintegrowane. Czytanie ze zrozumieniem i mówienie - 20 minut + 20 min na przygotowanie

Wymagana jest ocena „apto” (zdany) w każdej z grup podczas tej samej sesji egzaminu.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na egzaminie wynosi 100. Trzeba uzyskać 30 punktów w każdej grupie, aby otrzymać całkowitą końcową ocenę „apto".

Ocena końcowa to „apto” (zdany) lub „no apto” (niezdany).

 • DELE C2

DELE poziom C2 potwierdza kompetencję językową konieczną do wypowiadania się w każdej sytuacji z całkowitą skutecznością, ze spontaniczną zdolnością dostosowania się do każdego kontekstu, przy zachowaniu wysokiego stopnia precyzji. Użytkownik wykazuje się dobrym opanowaniem odcieni, które nadaje naturalną biegłość jego wszystkim wypowiedziom.

Egzamin DELE C2 składa się z trzech części:

 • Część 1: Używanie języka, czytanie ze zrozumieniem i słuchanie ze zrozumieniem - 90 min
 • Część 2: Sprawności zintegrowane: słuchanie ze zrozumieniem i czytanie ze zrozumieniem oraz pisanie - 150 min
 • Część 3: Sprawności zintegrowane: czytanie ze zrozumieniem oraz mówienie - 20 min + 30 min na przygotowanie

Wymagana jest ocena „apto(zdany) w każdej z grup podczas tej samej sesji egzaminu.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na egzaminie wynosi 100.  Trzeba uzyskać 20 punktów w każdej z trzech grup. Ocena końcowa to „apto” (zdany) lub „no apto” (niezdany).

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 Diálogo.